PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

 

DEFINICJA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ

to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej.

Tym samym, świadczenie usługi telekomunikacyjnej może obejmować dostawę Internetu, telefonii komórkowej lub stacjonarnej.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 48 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych W LOKALU PRZEDSIĘBIORSTWA, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta zgody na zawarcie umowy, winien w jasny oraz zrozumiały sposób przekazać i informacje w zakresie m.in. o:

 1. Głównych cechach świadczenia usługi,
 2. Danych przedsiębiorcy (nazwa, adres prowadzenia działalności, nip, regon itp.)
 3. Łącznej cenie świadczenia lub wynagrodzenia
 4. Czasie trwania umowy

W przypadku zawarcia przez konsumenta umowy w trybie POZA LOKALEM OPERATORA LUB NA ODLEGŁOŚĆ przed zawarciem umowy przedsiębiorca zobowiązany jest dodatkowo, poza wyżej wymienionymi, do udzielenia informacji zakresie min.:

 1. Adresu korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż w punkcie 2)
 2. Łącznej cenie świadczenia lub wynagrodzenia
 3. Kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość
 4. Sposobie i terminie zapłaty
 5. Sposobie i terminie wykonania prawa do dostąpienia od umowy
 6. Kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienie od umowy
 7. Braku prawa do odstąpienia od umowy, lub okolicznościach w których konsument traci ww. uprawnienie
 8. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sposobów rozpatrywania reklamacji

 

FORMA ZAWARCIA UMOWY 

Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymaga zachowania określonej formy tj.:

PISEMNEJ w autoryzowanym punkcie sprzedaży lub w domu konsuemtna, za pośrednictwem kuriera, w domu konsumenta podczas wizyty przedstawiciela handlowego

ELEKTRONICZNEJ za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usługInna sytuacja dotyczy wprowadzania zmian do już obowiązującej umowy. Wówczas może nastąpić, poza wyżej wymienionymi również w formie:

TELEFONICZNIEJ - Wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany przetrzymywać nagranie do końca obowiązywania umowy i udostępniać abonentowi na żądanie zgłoszone w drodze reklamacyjnej.NA ODLEGŁOŚĆ – np. za pośrednictwem kuriera. Konieczne jest potwierdzenie przez przedsiębiorcę dokonania zmian – na piśmie lub za zgodą abonenta na adres poczty elektronicznej nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dokonania zmiany.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku zawarcia umowy w trybie POZA LOKALEM OPERATORA LUB NA ODLEGŁOŚĆ konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Wówczas umowę uznaje się za nigdy niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej. Oświadczenie złożone ustnie np. telefonicznie jest nieskuteczne.

UWAGA: W momencie zawarcia umowy w lokalu przedsiębiorstwa brak możliwości odstąpienia od zawartej umowy, jeśli warunki umowy tego nie przewidują.

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

TREŚĆ REKLAMACJI:

 1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania konsumenta
 2. Numer telefonu i/lub numer umowy
 3. Określenie przedmiotu reklamacji - opis problemu
 4. Opis okoliczności uzasadniających reklamację
 5. Roszczenie
 6. Podpis konsumenta

FORMA ZŁOŻENIA REKLAMACJI:

w każdej jednostce operatora, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (jeśli przedsiębiorca przewiduje taką możliwość).

 

TERMIN NA ROZPATRZENIE REKLAMACJI:

30 dni od dnia jej złożenia. Do zachowania terminu wystarczające jest nadanie przez przedsiębiorcę odpowiedzi ww. terminie. W sytuacji niedochowania przez przedsiębiorcę ww. terminu, zgodnie z mocą ustawy reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 

SMS PREMIUM

 

DEFINICJA:

Wiadomość SMS o podwyższonej opłacie, stanowi usługą świadczoną drogą telekomunikacyjną. Korzystanie przez konsumenta z tego typu usługi wiąże się
z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, obok opłat za standardowo świadczoną usługę telekomunikacyjną przez operatora.

Wiadomości SMS Premium można zaklasyfikować do dwóch grup:

 - MO – (Mobile Orginated) - z którą mamy do czynienia w sytuacji, gdy za każdą wiadomość SMS wychodzącą z telefonu konsumenta pobierana jest opłata.

 - MT – (Mobile Terminated) – z którą mamy do czynienia w sytuacji, gdy to konsument wysyła bezpłatny SMS, a następnie w ramach aktywowania usługi sprzedawca dostarcza płatne SMSy zwrotne.

 

Z wiadomością SMS Premium mamy do czynienia również w serwisie subskrypcyjnym. Konsument poprzez wysłanie wiadomości SMS lub aktywacji na stronie internetowej wyraża zgodę na otrzymywanie płatnych wiadomości z określoną częstotliwością. Za każdą tego typu wiadomość w ramach zamówionej subskrypcji ponosi koszty. Wiadomości często dotyczą treści tj. horoskopy, pogoda, loterie.

 

Rezygnacja z tego typu usługi wiąże się często z koniecznością wysłania SMS o konkretnej treści np. „STOP”.

 

UWAGA:  

Usługa Premium jest najczęściej realizowana przez inny podmiot niż dostawca usługi telekomunikacyjnej wszelkie ewentualne reklamacje winny być zatem kierowane do bezpośredniego sprzedawcy usługi.

 

ZABEZPIECZENIA:

Należy pamiętać również, że każdy z operatorów posiada możliwość ustawienia bezpłatnej blokady na usługi SMS Premium zarówno wychodzącej jak i przychodzącej. Jeśli konsument świadomie korzysta z tego typu usług możliwe jest wskazanie progu kwotowego, po przekroczeniu którego, dalsza możliwość przesyłania wiadomości SMS o podwyższonej opłacie zostanie zablokowana.

 

KOSZTY:

Wiadomości Premium opierają się na skróconej 4 lub 5 – cyfowej numeracji. Kolejne cyfry numeru informują o koszcie wysłanej wiadomości SMS, np.:

Dla numerów z puli 7000-7099

 Koszty 0,50 zł + VAT

Dla kolejnych numerów zaczynających się cyfrą 7….

Opłatę określa 2 cyfra numeru

71XX

72XX

Opłata 1 zł + VAT

Opłata 2 zł + VAT

Dla numerów z puli 51000 – 59099

opłatę określa 2 cyfra numeru

51XXX         Opłata 1 zł + VAT

57XXX         Opłata 7 zł + VAT

Dla numerów z puli 60100 – 62599

opłatę określa 2 i 3 cyfra numeru

605XXX       Opłata 5 zł + VAT

625XXX       Opłata 25 zł + VAT

Dla numerów z puli 900000 – 920999

opłatę określa 2 i 3 cyfra numeru

905XXX 

913XXX

Opłata 5 zł + VAT

Opłata 13 zł + VAT

Dla numerów zaczynających się cyfrą 9….

opłatę określa 2 i 3 cyfra numeru

913XX

925XX

Opłata 13 zł +VAT

Opłata 25 zł +VAT

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Roszczenia wynikające z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedawniają się z upływem 3 lat. Termin przedawnienia liczy się od dnia wymagalności, tj. ostatniego dnia, do którego należało uregulować żądaną przez przedsiębiorcę kwotę. Obecnie upływ okresu przedawnienia uwzględniony jest przez sąd tylko na zarzut strony postępowania, nie z urządu.

Podstawa prawna:

art. 108 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne

art. 118-125 kodeksu  cywilnego

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×