Umowy zawierane na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorwstwa

Stale rosnąca liczba umów zawieranych na odległość świadczy o coraz większym zainteresowaniu konsumentów nowymi formami zawierania umów bez jednoczesnej obecności obu stron. Problematyczne w zawieraniu umów tego rodzaju okazuje się być jednak brak rzetelnej informacji o umowie, jej przedmiocie i podmiocie sprzedającym towar bądź świadczącym usługi, brak możliwości bezpośredniego obejrzenia i sprawdzenia towaru w chwili zawierania umowy, utrudnienia w skutecznym dochodzeniu roszczeń związanych z brakiem bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą.

Umowy zawierane natomiast poza lokalem przedsiębiorstwa podpisywane są w nietypowych dla konsumenta okolicznościach. Towarzyszy im bowiem z reguły nieprzygotowanie i zaskoczenie, brak możliwości porównania i oceny otrzymywanej przezeń propozycji z innymi ofertami na rynku oraz zbadania towaru, a także niedobór informacyjny, zwłaszcza co do osoby kontrahenta.

Z tych też względów przyznane zostały konsumentom uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy według zasad określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami).

 

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Tematykę tą reguluje ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

 

 • Definicja umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

każda umowa zawarta w innym miejscu niż lokal przedsiębiorstwa, którym z rozumieniu ustawy jest miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej.

 

 • Obowiązki przedsiębiorcy

 

 • okazanie przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości,
 • okazanie umocowania do działania w imieniu przedsiębiorcy,
 • przed zawarciem umowy przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni i wręczyć mu wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swego imienia i nazwiska – nazwy oraz adresem zamieszkania – siedziby,
 • pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

 

 • Prawo do odstąpienia

zgodnie z ww. ustawą, przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa mamy prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia, nawet bez podania przyczyny.

 

 • Wymogi formalne oświadczenia o odstąpieniu od umowy

aby odstąpienie było skuteczne musimy złożyć drugiej stronie umowy pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Wzór takiego oświadczenia, wraz z informacją o przysługującym nam prawie odstąpienia od umowy, powinniśmy otrzymać od osoby reprezentującej przedsiębiorcę jeszcze przed jej podpisaniem. W oświadczeniu powinno znaleźć się oznaczenie przedsiębiorcy – jego imię i nazwisko i adres zamieszkania lub nazwa danej firmy z adresem jej siedziby.

 

 • Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 • w ciągu 10 dni od jej zawarcia (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem)
 • jeżeli nie zostaniemy poinformowani o prawie odstąpienia od umowy, to możemy od takiej umowy odstąpić w terminie 10 dni, licząc od chwili, kiedy się o tym dowiemy, nie będziemy jednak mogli tego zrobić po upływie trzech miesięcy od jej wykonania.

 

 • Skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 • zwolnieni jesteśmy z wszelkich zobowiązań i umowa uważana jest za nie zawartą,
 • wszystkie wzajemne świadczenia powinny być zwrócone w ciągu 14 dni; jeżeli np. dokonaliśmy jakichkolwiek przedpłat, mamy prawo żądać ich zwrotu wraz z odsetkami.
 • gdyby formą zapłaty był kredyt lub pożyczka, to odstąpienie od umowy uwalnia nas od ich spłaty.

 

 • Wyłączenia – przepisów tych nie stosuje się do umów:

 • o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia,
 • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta,
 • powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO,
 • o prace budowlane,
 • dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,
 • ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
 • dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).

 

UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ

 • Definicja umowy zawartej na odległość

Umowami na odległość są umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204), jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

 • posłużenie się środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy nie może odbywać się na koszt konsumenta.
 • złożenie propozycji zawarcia umowy w tej formie może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.

 • Obowiązki przedsiębiorcy

Konsument powinien być poinformowany o:

 • imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
 • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 • zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 • prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,
 • prawie wypowiedzenia umowy.

Informacje te powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

 

 • Prawo do odstąpienia

 

 • zgodnie z ww. ustawą, przy umowach zawieranych na odległość mamy prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 • aby odstąpienie było skuteczne musimy złożyć drugiej stronie umowy pisemne oświadczenie o odstąpieniu.

 

 • Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 • w ciągu 10 dni od daty wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem)
 • w razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa powyżej – patrz „Obowiązki przedsiębiorcy”- termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

 

 • Skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 • zwolnieni jesteśmy z wszelkich zobowiązań i umowa uważana jest za nie zawartą,
 • wszystkie wzajemne świadczenia powinny być zwrócone w ciągu 14 dni; jeżeli np. dokonaliśmy jakichkolwiek przedpłat, mamy prawo żądać ich zwrotu wraz z odsetkami.
 • gdyby formą zapłaty był kredyt lub pożyczka, to odstąpienie od umowy uwalnia nas od ich spłaty.

 

 • Wyłączenia – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

 

 • Wyłączenia – przepisów tych nie stosuje się do umów:

 • z wykorzystaniem automatów sprzedających,
 • z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
 • rent,
 • zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
 • dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
 • sprzedaży z licytacji.

 

Jeżeli nie uzgodnimy z przedsiębiorcą innego terminu, wykonanie umowy zawartej na odległość powinno być zrealizowane w czasie do 30 dni od daty jej zawarcia.

Zamieszczanie przez przedsiębiorców zastrzeżeń, iż od danej umowy można odstąpić jedynie po warunkiem zapłaty określonej kwoty (odstępnego), w umowach poza lokalem i na odległość nie jest zgodne z prawem.

 

Katarzyna Szostak – Zjawiony

Miejski Rzecznik Konsumentów

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.