Aktualności

Podstawy prawne określające szczegółowe zadania Rzecznika Konsumentów:

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) – art. 42 i 43

Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.6)).

Rzecznik konsumentów jest obowiązany przekazywać na bieżąco delegaturom Urzędu wnioski i sygnalizować problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej.

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

(Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) – art. 63

organizacje wymienione w artykułach poprzedzających, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.

 

Zarządzenie Nr 0152/9/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów – § 2

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

6) przedkładanie Prezydentowi do zatwierdzenia rocznego sprawozdania w terminie do dnia 31 marca każdego roku ze swojej działalności w roku poprzednim,

7) przekazywanie delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach zatwierdzonego przez Prezydenta sprawozdania oraz jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,

8. przekazywanie delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków oraz sygnalizowanie problemów dot. ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,

9) zasięganie opinii organizacji konsumenckich w sprawach dotyczących kierunków działania na rzecz ochrony interesów konsumentów,

10) prowadzenie edukacji konsumenckiej.

2. Ponadto do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:

1) prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdawczości, archiwizowania akt,

2) udzielanie zamówienia na roboty, dostawy lub usługi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,

3) przestrzeganie ustaw „o ochronie danych osobowych” , „o ochronie informacji niejawnych” i „o dostępie do informacji publicznej”,

4) realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

5) opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji w zakresie zadań Wydziału,

6) realizacja wydatków budżetowych zgodnie z opracowanym harmonogramem,

7) podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszej realizacji celów Wydziału,

8. przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie skarg i wniosków,

9) utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na wymogach normy ISO 9001.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×