22 marca 2018 15:10

PODSTAWA PRAWNA

 

DEFINICJA

(art. 535 kodeksu cywilnego)

 

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

  

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

(art.546 (1) kodeksu cywilnego)

 

Sprzedawca zobowiązany jest:

 • udzielić kupującemu–konsumentowi przed zawarciem umowy jasnych zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego korzystania z rzeczy,
 • zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów,
 • wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy,
 • wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługikonserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

(art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)

 

Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową z przedsiębiorcą poinformować w sposób jasny i zrozumiały o:

 • głównych cechach świadczenia,
 • swoich danych identyfikacyjnych (np. NIP, REGON, adres, telefon)
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia,
 • stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji,
 • przewidzianej przez prawo odpowiedzialności za jakość świadczenia,
 • treści usług posprzedażnych i gwarancji,
 • czasie trwania umowy, o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
 • funkcjonalności treści cyfrowych
 • mających znacznie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

 

PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI, CIĘŻARÓW I OBOWIĄZKÓW

(art.548 §1 kodeksu cywilnego)

 

Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego:

 • korzyści i ciężary związane z rzeczą,
 • niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 

W przypadku przesłania rzeczy przez sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego dopiero z chwilą jej doręczenia kupującemu.

 

WYJĄTEK!

Jeśli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (został on wyznaczony przez kupującego) wydanie rzeczy (oraz przejście korzyści i ciężarów związanych z rzeczą na rzecz kupującego) następuje w chwili powierzenia jej przez sprzedawcę przewoźnikowi.

(art.548 §3 kodeksu cywilnego)

 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY - RĘKOJMIA

(art. 556 kodeksu cywilnego)

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 

WADA

  (art. 5561 §1 kodeksu cywilnego)

 

Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien,
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

 

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 

 • jest własnością osoby trzeciej,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej (np. prawo pierwokupu),
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu (np. jako dowód w sprawie karnej).

 

CZAS OBOWIĄZYWANIA RĘKOJMI

(art. 568 kodeksu cywilnego)

 

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

(art.558§1 kodeksu cywilnego)

 

Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

 

WYJĄTEK!

 

Towary używane - sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do 1 roku. O skróceniu terminu konsument powinien zostać poinformowany przed zawarciem umowy.

 

WYJĄTEK!

 

Nieruchomości - okres odpowiedzialności wynosi 5 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

WAŻNE!

Przez pierwszy rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

art.556 (2) kodeksu cywilnego)

 

Uwaga!

(art.557 §2 kodeksu cywilnego)

 

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie (towar sprzedawany jest po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę, która jest wyraźnie oznaczona). Wada ta nie podlega reklamacji!  Towar można natomiast zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka, która nie była znana konsumentowi w momencie zakupu.

 

TERMIN ZŁOŻENIA REKLAMACJI, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

(art. 568 § 2 Kodeksu cywilnego)

 

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na nową w ramach rękojmi przedawnia się z upływem 1 roku od dnia zauważenia wady.

 

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego: http://konsument.umtychy.pl/wzory-pism

 

ŻĄDANIE

 

Pierwsza reklamacja:

 

 • wymiana towaru na nowy* (art. 561 §1 kodeks cywilny)
 • naprawa towaru* (art. 561 §1 kodeks cywilny)

 • obniżenie ceny towaru (art. 560 indeks 1 kodeks cywilny)

 

 Druga reklamacja:

(art. 560 §1 kodeks cywilny)

 

Jeżeli sprzedawca już raz rzecz naprawił lub wymienił, konsument może żądać:

 • obniżenia ceny towaru
 • zwrot gotówki

 

WAŻNE!

Kupujący nie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki, jeżeli wada jest nieistotna.

(art.560 §4 kodeksu cywilnego)

 

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI
(art.561 (5) kodeksu cywilnego)

 

 • 14 dni kalendarzowych
 • jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

KOSZTY REKLAMACJI

 

Doręczenie zgłoszenia reklamacyjnego i towaru do przedsiębiorcy w celu rozpatrzenia reklamacji odbywa się na koszt sprzedającego (art.561 indeks 2 §1 kodeksu cywilnego).

 

Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca, w szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny oraz ponownego zamontowania i uruchomienia (art.561 indeks 3 kodeksu cywilnego).

 

 SZKODA

(art.566 § 1 kodeksu cywilnego)

 

W przypadku wady fizycznej rzeczy kupujący, może żądać naprawienia szkody. W szczególności żądanie to może obejmować:

 

 • zwrot kosztów zawarcia umowy,
 • kosztów odebrania, przewozu, przechowania, ubezpieczenia rzeczy,
 • zwrot poniesionych nakładów.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.