10 września 2015 12:12

Podstawy prawne określające szczegółowe zadania Rzecznika Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) – art. 42 i 43


Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.6)).

Rzecznik konsumentów jest obowiązany przekazywać na bieżąco delegaturom Urzędu wnioski i sygnalizować problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) – art. 63


organizacje wymienione w artykułach poprzedzających, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.

 ZARZĄDZENIE NR 120/66/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 września 2018 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów - § 2

 

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:

1) udzielanie wyjaśnień, gromadzenie interpretacji, wydawanie opinii, gromadzenie aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony praw konsumenckich, w tym sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności (JRWA 740);

2) poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich (JRWA 741);

3) prowadzenie postępowań w zakresie praw konsumenckich (JRWA 742);

4) edukacja konsumencka (JRWA 743).

2. Ponadto do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:

1) prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdawczości, archiwizowania akt;

2) przestrzeganie przepisów: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych i o dostępie do informacji publicznej;

3) podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszej realizacji celów stanowiska;

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie skarg i wniosków.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.