3 lutego 2020 12:18

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę - jako istota żyjąca nie jest rzeczą. Jednakże z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zwierzę jest postrzegane jako towar. Powyższe wiąże się również z uregulowaną w ww. ustawie odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi za jego wady.  

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 lipca 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123.),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).

 

PRAWO DO REKLAMACJI

Z chwilą ujawnienia wad towaru kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji do sprzedającego (art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny).

DEFINICJA WADY

Przez wadę fizyczną można rozumieć np. bezpłodność zwierzęcia, brak słuchu, wzroku czy ujawnienie chorób wymagających kosztownego leczenia lub uśpienia (art. 5561 § 1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny).

DWULETNIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDWAWCY

Sprzedawcy i hodowcy niechętnie biorą jednakże odpowiedzialność, często obciążając konsumenta winą za stan zdrowotny zakupionego zwierzęcia. Powszechnie stosowanym argumentem jest ujawnienie choroby w trakcie sprawowania opieki przez właściciela. Sprzedawca często sugeruje zaniedbanie ze strony kupującego.

W ocenie wielu przedsiębiorców, wraz z chwilą wydania pupila, to kupujący winien ponosić odpowiedzialność za dalsze losy zwierzęcia. Wbrew powyższemu, należy wskazać, że zgodnie z art. 568 § 1 k.c. odpowiedzialność sprzedawcy za wydany towar (tu: zwierzę) kończy się z upływem dwóch lat od chwili jego wydania.

DOMNIEMANIE ISTNIENIA WADY W CHWILI SPRZEDAŻY

Wymaga wyjaśnienia, że zgodnie z art. 5562 k.c., jeśli wada zostanie ujawniona w przeciągu roku od chwili wydania towaru (tu: zwierzęcia), istnieje domniemanie, że posiadał wadę już w chwili sprzedaży. To na sprzedawcy ciąży zatem obowiązek udowodnienia braku jego odpowiedzialności. Samo twierdzenie, niepoparte żadnym materiałem dowodowym np. w postaci badań z lecznicy weterynaryjnej czy zeznań świadków uprawdopodabniających odpowiedzialność nowego właściciela, należy uznać za niewystarczające.

ROSZCZENIE REKLMACYJNE KONSUMENTA

W przypadku zakupu chorego zwierzęcia, konsument ma możliwość złożenia wobec sprzedawcy żądania obejmującego wymianę towaru, naprawę (należy przez to rozumieć przeprowadzenie leczenia) lub złożenia oświadczenia o obniżenia ceny. W szczególnych przypadkach, w tym ujawnienia wady istotnej np. śmierci zwierzęcia, konsumentowi przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży i w konsekwencji do jej rozliczenia.

DODATKOWE ROSZCZENIE ODSZKODOWAWCZE KONSUMENTA

Wraz z koniecznością poniesienia przez kupującego kosztów leczenia pupila, jego transportu do lecznicy itp. konsument może zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem o naprawienie szkody (art. 415 k.c., art. 471 k.c. oraz 566 §1 i 2 k.c.).

ZANIM KUPISZ

Rozważając zatem zakup zwierzęcia, należy przed zawarciem umowy dokładnie sprawdzić danego hodowcę czy sklep zoologiczny. Należy zweryfikować, w miarę możliwości, w jakich warunkach trzymane są zwierzęta. W przypadku wątpliwości dotyczących zakupu rasowych psów czy kotów warto sprawdzić czy dany przedsiębiorca jest zrzeszony w związku kynologicznym (w przypadku psów rasowych) czy związku felinologicznym (w przypadku kotów rasowych). Warto skontaktować się z w. organizacjami i zasięgnąć potrzebnych informacji, co pozwoli ograniczyć ryzyko zakupu przyjaciela od niekontrolowanego hodowcy.

Zakup zwierzęcia z niesprawdzonego źródła nie daje pewności, co do jego pochodzenia, zapewnionych warunków hodowlanych czy stanu zdrowia. Powyższe, w perspektywie długoterminowej może w skutkach okazać się dla kupującego problematyczne i kosztowne.

 

ROZWAŻ ADOPCJĘ

Przed dokonaniem zakupu pupila, rozważ przez moment bezpłatną adopcję zwierzęcia z miejskiego schroniska. Pamiętaj, że cena rasowego psa jest zwykle bardzo wysoka. Miłość okazana przez potrzebującego czworonoga może okazać się bezcenna.

 

Miejskie Schronisko w Tychach

Związek kynologiczny: https://www.zkwp.pl/

Związek felinologiczny: https://www.pzf.pl/

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.