4 grudnia 2020 9:35

 

Dlaczego publikujemy poniższe informacje?

 

Obowiązujące przepisy, nakładają na administratorów danych osobowych obowiązek przekazania informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Kto i w jakim zakresie przetwarza Twoje dane osobowe?

 

Prezydent Miasta Tychy – Urząd Miasta Tychy

 z siedzibą w Tychach, przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – w zakresie organizacyjno-technicznym;

więcej dowiesz się na stronie: https://bip.umtychy.pl/ochrona-danych-osobowych

 

Miejski Rzecznik Konsumentów 

 z siedzibą w Tychach, przy ul. Barona 30, 43-100 Tychy – w zakresie merytorycznym;

więcej dowiesz się na stronie: https://konsument.umtychy.pl/przetwarzanie-danych-osobowych

 

zwani dalej Współadministratorami.

  

Zasady działania Współadministratorów

 

 1. Współadministratorzy szczegółowo uregulowali w umowie wzajemne prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. W związku z realizacją umowy współadministrowania każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 Jak możesz się z nami skontaktować?

 

 1. Z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Tychach możesz skontaktować się za pomocą:

 

a. poczty elektronicznej – pisząc na adres: rzecznik.konsumenta@umtychy.pl

b. telefonu – dzwoniąc pod numer: 32 776 36 77 lub 32 780 50 63

c. poczty tradycyjnej – pisząc na adres ul. Barona 30 p. 410, 43-100 Tychy z dopiskiem „Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach – ochrona danych osobowych”.

 

2. Możesz również skontaktować się z wyznaczonym przez rzecznika i prezydenta Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:

a. poczty elektronicznej – pisząc na adres iod@umtychy.pl

b. telefonu - dzwoniąc pod numer 32 438 20 42

c. poczty tradycyjnej - pisząc pod adres: Urząd Miasta Tychy z siedzibą w Tychach, przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia. W szczególności dotyczą one obsługi technicznej, w tym teleinformatycznej administratora.

W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie administratora mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań rzecznika określonych w ustawie [1] oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy [2].

 

Dodatkowo Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących celach:

 

 1. prowadzenia bieżącej, w tym administracyjnej, działalności przez rzecznika przy wykorzystaniu środków, w tym środków technicznych i/lub organizacyjnych zapewnianych przez Prezydenta Miasta Tychy;
 2. zapewnienia wymaganej prawem lub regulacjami wewnętrznymi dokumentacji archiwalnej;
 3. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Dodatkowe oświadczenia Współadministratorów

 

Współadministratorzy:

 1. oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO [3];
 2. przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności;
 3. nie przekazują Twoich danych osobowych poza teren EOG;
 4. zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie dla osób, którym dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów.
 5. zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO [3], a w szczególności wymogów z art. 28 RODO [3].
 8. Zapewniamy, że nie będziesz podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływała.

 

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

 

 1. Pamiętaj, że na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, masz prawo do żądania od administratora:

 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. sprostowania lub poprawiania swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. przenoszenia swoich danych osobowych,

f. ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

2. Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić.

Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w granicach i w zakresie wskazanym oraz wymaganym przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych.

 

3. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkiem?

 

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne,     
aczkolwiek konieczne dla rozpoznania Twojej sprawy co wynika z obowiązujących przepisów.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wskazany w tym zakresie przepisami prawa [4].

 

 

Podstawa prawna:

 

[1] ustawa z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 275),

[2] zarządzenie NR 120/66/18 Prezydenta Miasta Tychy z 6 września 2018 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

[3] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.), inaczej RODO,

[4] ustawa z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03).

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz wątpliwości?

Zadzwoń lub odwiedź naszą stronę internetową

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.