4 grudnia 2020 9:35

INFORMACJA O WSPÓŁADMINSTROWANIU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KONSUMENCI

 

Wypełniając obowiązek prawny ciążący na Miejskim Rzeczniku Konsumentów w Tychach, jako administratorze danych osobowych przedstawiamy następującą informację:

 

1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

 

 • Prezydent Miasta Tychy – Urząd Miasta Tychy z siedzibą w Tychach, przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, – w zakresie organizacyjno-technicznym (szczegóły tutaj);

 

 • Miejski Rzecznik Konsumentów - z siedzibą w Tychach, przy ul. Barona 30, 43-100 Tychy – w zakresie merytorycznym. 

  

2. Współadministratorzy szczegółowo uregulowali w umowie wzajemne prawa i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

3. Każdy ze Współadministratorów w związku z realizacją umowy współadministrowania dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

4. Z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Tychach możesz skontaktować się za pomocą:

 1. poczty elektronicznej – pisząc na adres: rzecznik.konsumenta@umtychy.pl
 2. telefonu – dzwoniąc pod numer: 32 776 36 77 lub 32 780 50 63
 3. poczty tradycyjnej – pisząc na adres ul. Barona 30 p. 410, 43-100 Tychy z dopiskiem „Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach – ochrona danych osobowych”.

 

5. Możesz również skontaktować się z wyznaczonym przez rzecznika i prezydenta Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:

 1. poczty elektronicznej – pisząc na adres iod@umtychy.pl
 2. telefonu - dzwoniąc pod numer 32 438 20 42
 3. poczty tradycyjnej - pisząc pod adres: Urząd Miasta Tychy z siedzibą w Tychach, przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia, w szczególności w zakresie obsługi technicznej, w tym teleinformatycznej administratora. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie administratora mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.

 

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań rzecznika określonych w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

 

8. Dodatkowo Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących celach:

 1. prowadzenia bieżącej, w tym administracyjnej, działalności przez rzecznika przy wykorzystaniu środków, w tym środków technicznych i/lub organizacyjnych zapewnianych przez Prezydenta Miasta Tychy;
 2. zapewnienia wymaganej prawem lub regulacjami wewnętrznymi dokumentacji archiwalnej;
 3. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach konstrukcji współadministrowania Współadministratorzy:

 1. oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO;
 2. przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności;
 3. nie przekazują Twoich danych osobowych poza teren EOG;
 4. zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie dla osób, którym dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów.
 5. zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

  

10. Pamiętaj, że na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, masz prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania lub poprawiania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

 11. Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w granicach i w zakresie wskazanym oraz wymaganym przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych.

 

12. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

13. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne,  
aczkolwiek konieczne dla rozpoznania Twojej sprawy
co wynika z obowiązujących przepisów.

 

14. Twoje osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wskazany w tym zakresie przepisami prawa.

 

15. Zapewniamy, że nie będziesz podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływała.

  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz wątpliwości? Zadzwoń!

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.