29 maja 2020 9:28

Od 1 czerwca 2020 roku niektórzy przedsiębiorcy zyskają nowe uprawnienia przysługujące dotychczas wyłącznie konsumentom. Wyjaśniamy, co i jak …

 UWAGA, aktualizacja! 

1 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Tarcza Antykryzysowa)

Tarcza Antykryzysowa zmieniła dotychczasowy termin wejścia w życie zmian z 1 czerwca 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku.

Poniżej pełna treść zmian wynikająca z art. 62 Tarczy Antykryzysowej:

Art. 62.

W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 70 otrzymuje brzmienie:
"Art.70.1. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
2. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.".
2) w art. 86 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) art. 1 pkt 1-3, art. 55 oraz art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.".

__________________________________________________________________________________________

 

Kto skorzysta?

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zyska część uprawnień konsumenckich, pod warunkiem, że umowa, jaką zawiera ze sprzedawcą, nie będzie miała zawodowego charakteru. Oznacza to, że nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w której dany podmiot działa. Decydujące znaczenie będzie miał zakres prowadzonej działalności określony w CEIDG (kody PKD).

 

Od kiedy?

 Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

 

Co się zmieni?

  •  nowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi

W ramach omawianej nowelizacji przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nabędą dodatkowo uprawnienia konsumenckie z zakresu rękojmi.  

 

Przykładowo:

  • zrównano zakres żądań reklamacyjnych przysługujących konsumentowi i wybranej grupie przedsiębiorców (naprawa, wymiana, obniżenie ceny);
  • obowiązuje 14-dniowy termin odpowiedzi na reklamację, a jej brak w tym terminie skutkował będzie uznaniem reklamacji za rozpatrzoną pozytywnie.

Szczegółowe informacje o rękojmi znajdują się tutaj.

 

WAŻNE!

Ustawodawca pozostawił sprzedawcy możliwość wyłączenia rękojmi w swoim regulaminie/umowie wobec przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zastosowanie tego wyłączenia uniemożliwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

 

  • zakupy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

Nowelizacja przyznaje przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny.

 

Tak jak konsumentom, wskazanej grupie przedsiębiorców, będzie przysługiwał 14-dniowy termin na zwrot zakupionego towaru czy zamówionej usługi dokonanych w opisanym trybie (np. zakupy przez internet, z katalogu, zamówienia telefoniczne, zakupy na pokazie).

 

  • niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)

Sprzedawcy i usługodawcy zobowiązani są dostosować regulaminy do zmieniającego się stanu prawnego, chociażby poprzez ich uzupełnienie o nowe zapisy dotyczące omawianej kategorii przedsiębiorców.

 

Powyższe działania są konieczne, ponieważ jednoosobowe firmy będą obecnie stanowiły trzecią znaczącą kategorię podmiotów (obok konsumenta i przedsiębiorcy), z jednej strony będących przedsiębiorcami, a z drugiej posiadających pewne uprawnienia konsumenckie.

 

WAŻNE!

Rozstrzyganie sporów na tle przyznanych przedsiębiorcom uprawnień konsumenckich oraz ocena wzorców pod kątem stosowania klauzul abuzywnych będzie należeć do sądów powszechnych. Wyłącznie sąd będzie uprawiony do dokonania oceny, czy dany zakup miał charakter konsumencki, czy jednak był związany bezpośrednio z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

 

Czy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów?

 Nie. Dlaczego?

  • przedsiębiorca w ramach omawianej nowelizacji nie uzyskał statusu konsumenta. Przedsiębiorca pozostaje nadal profesjonalistą i nie jest traktowany jako słabszy uczestnik rynku wymagający szczególnej ochrony oraz wsparcia rzecznika. Nie zmieniono definicji konsumenta zawartej w art. 221 k.c.,
  • przedsiębiorcy zyskali jedynie niektóre z uprawnień przysługujących konsumentom.

 

 

 Podstawa prawna

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.