17 października 2018 10:29

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (z pozn. zmianami)
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

 

DEFINICJA

 

(art.627 kodeksu cywilnego)

 

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z definicją umową o dzieło jest m.in. zlecenie wykonania profesjonaliście usług jak np. usługa fryzjerska, pralnicza, naprawa samochodu, wykonanie i montaż mebli na wymiar, namalowanie i sprzedaż obrazu.

W przypadku takich usług istotne jest osiągnięcie rezultatu (obcięcie włosów zgodnie z ustaleniami z fryzjerem, wyczyszczenie kurtki, wyregulowanie samochodowej instalacji gazowej, nowe meble kuchenne, biurko na zamówienie itp.).

Przy umowie o dzieło możemy rozróżnić jego dwie postacie – dzieło, które jest rzeczą ruchomą (np. meble na wymiar) i dzieło, które nie jest rzeczą ruchomą (np. usługa pralnicza, fryzjerska). 

 

OPÓŹNIENIE W ROZPOCZĘCIU LUB WYKOŃCZENIU DZIEŁA

 

(art.635 kodeksu cywilnego)

 

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, tak dalece, że nie jest prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

 

NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY O DZIEŁO

 

(art.636 §1 kodeksu cywilnego)

 

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

 

ZAWARCIE UMOWY Z KONSUMENTEM

 

 (art. 6361  kodeksu cywilnego)

 

W przypadku zawierania umów o wykonanie dzieła będącego rzeczą ruchomą z konsumentami, wykonujący dzieło ma dodatkowe obowiązki. W ich zakres zgodnie z treścią art. 5461 §1 kc, wchodzi m.in.: udzielenie konsumentowi jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do pełnego i prawidłowego korzystania z rzeczy; zapewnienie w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków dla sprawdzenia kompletności oraz funkcjonowania rzeczy, zweryfikowania jej jakości; wydanie instrukcji w języku polskim dotyczących montażu, obsługi, konserwacji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY DZIEŁA

 

(art.638 §1 kodeksu cywilnego, art. 556 i następne kodeksu cywilnego)

Wszystkie dzieła (zarówno rzeczy ruchome jak i usługi) podlegają jednolitej odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynikającej z treści art. 556 i następnych kodeksu cywilnego.

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

(art. 646 kodeksu cywilnego)

 

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła. Jeśli dzieło nie zostało oddane termin ten należy liczyć od dnia, w którym zgodnie z umową miało być oddane.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.