PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

DEFINICJE

UMOWA ZAWARTA  NA ODLEGŁOŚĆ - to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, np.

 • przez telefon,
 • przez internet,
 • zakup z katalogu wysyłkowego. 

UMOWA ZAWARTA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - to umowa zawarta z konsumentem:

 • przy jednoczesnej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa,
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę,
 • w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po nawiązaniu indywidualnego i osobistego kontaktu z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta zgody na zawarcie umowy przedsiębiorca ma obowiązek przekazać w sposób jasny i zrozumiały informacje o:

 • głównych cechach świadczenia (przedmiot, sposób kontaktu),
 • danych identyfikacyjnych (adres, firma, NIP, KRS),
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu,
 • kosztach zawarcia umowy na odległość (połączenia telefonicznego),
 • sposobie i terminie zapłaty,
 • procedurze reklamacyjnej (termin, sposób, adres zgłoszenia),
 • sposobie, kosztach i terminie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem,
 • wyłączeniu prawa do odstąpienia,
 • gwarancji i usługach posprzedażowe,
 • Kodeksie dobrych praktyk,
 • czasie trwania umowy, wypowiedzenia,
 • funkcjonalności i interoperacyjności treści cyfrowych,
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub innych gwarancji finansowych,
 • pouczeniu o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji.
Sposób potwierdzenia treści zawartej umowy:


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy to termin wydłuża się do 12 miesięcy od dnia upływu terminu, chyba że przedsiębiorca w międzyczasie poinformuje klienta, naprawiając błąd, to wówczas od tego momentu jest jeszcze 14 dni.

W wyniku złożonego oświadczenia odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

Termin odstąpienia od umowy, należy liczyć:
 • w przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru, od następnego dnia, w którym otrzymano towar,
 • w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które dostarczone są osobno, partiami lub w częściach, to termin oblicza się od następnego dnia, w którym otrzymano ostatnią rzecz, partię lub część,
 • w przypadku umowy o regularne dostarczanie rzeczy, termin obliczamy od następnego dnia po dniu otrzymania pierwszej z rzeczy,
 • dla pozostałych umów – od dnia następującego po dniu zawarcia umowy (np. umowa zawarta 5 kwietnia, termin na odstąpienie od umowy upływa 19 kwietnia).

Przy obliczaniu terminu należy pamiętać również, że jeżeli ostatni dzień wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy (sobota, niedziela) to ostatnim dniem na złożenie oświadczenia jest następny dzień roboczy.

Forma odstąpienia od umowy:

Odstąpienie od umowy należy złożyć w formie: 
 • pisemnej - przesłanej tradycyjną drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub osobiście w lokalu przedsiębiorcy za potwierdzeniem odbioru, 
 • drogą elektroniczną - jeżeli przedsiębiorca umożliwia złożenie oświadczenia przez stronę internetową w formie formularza elektronicznego lub w innej formie. 

  Wzór formularza można znaleźć na naszej stronie.

Skutki 

Koszty

Przedsiębiorca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia zobowiązany jest zwrócić wszystkie płatności, wraz z kosztami dostawy – pod warunkiem, że był to najtańszy środek transportu zaproponowany przez przedsiębiorcę.  

Wyłączenie prawa do odstąpienia

 • nagrania dźwiękowe lub wizualne, programy komputerowe – jeżeli usunąłeś opakowanie,
 • dostarczanie dzienników, periodyków, czasopism,
 • zawarte w drodze aukcji publicznej,
 • towar po dostarczeniu zostaje nierozerwalnie połączony z innymi rzeczami np. paliwo,
 • towar w zapieczętowanym opakowaniu, którego nie można zwrócić po otwarciu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych np. soczewki,
 • w których wyrażono żądanie przeprowadzenia pilnej naprawy lub konserwacji np. wizyta hydraulika,
 • umów, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. żywność,
 • umów, których towarem są napoje alkoholowe, w których cena została ustalona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • umowy, w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, które są niezależne od przedsiębiorcy i mogą wystąpić przed upływem terminy na odstąpienie,
 • świadczenia usługi wykonanej za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
 • towar wyprodukowany wg zaleceń konsumenta lub ściśle związany z jego osobą,
 • usługi hotelarskie, przewóz rzeczy, najem samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na koncert).


Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×