11 września 2015 10:23

PODSTAWA PRAWNA

 

ODBIORCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ MA PRAWO M.IN. DO: 

 • dostępu do sieci - przyłączenia do sieci dystrybutora, jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostarczania energii, a konsument żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia i odbioru oraz posiada tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości, obiektu lub lokalu ,
 • wyboru sprzedawcy energii (a 4j ust. 1 ustawy Prawo energetyczne),
 • wyboru czy chce zawrzeć dwie odrębne umowy − jedną ze sprzedawcą, a drugą z dystrybutorem, czy też jedną umowę, tj. umowę kompleksową, na podstawie której będzie sprzedawana i dostarczana energia elektryczna przez jeden podmiot.

 

UMOWY NA DOSTARCZANIE ENERGII POWINNY ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ:

 UMOWA SPRZEDAŻY (art.  5 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne)

 • miejsce dostarczenia energii do odbiorcy i ilość energii w podziale na okresy umowne,
 • moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
 • cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,
 • sposób prowadzenia rozliczeń,
 •  wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
 • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI ENERGII

 • moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian,
 • ilość przesyłanej energii w podziale na okresy umowne,
 • miejsca dostarczania energii do sieci i ich odbioru z sieci,
 • standardy jakościowe,
 • warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii,
 • stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń,
 • parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
 • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA (art. 6c ustawy – Prawo energetyczne)

Konsument uprawniony jest do złożenia reklamacji np. w przypadku pozbawienia prądu, stwierdzonych nieprawidłowościach w rozliczeniach czy kwestionowania ilości pobranego prądu.

 

 • REKLAMACJA W SPRAWIE DOSTARCZANIA ENERGII

Reklamację dotyczącą dostarczania energii składamy do przedsiębiorstwa energetycznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia na piśmie o zwłoce z zapłatą za świadczone usługi lub za pobraną energię (wezwania do zapłaty) oraz o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymało dostarczanie energii, a odbiorca ten złożył reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane wznowić dostarczanie energii w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie paliw gazowych lub energii do czasu jej rozpatrzenia.

W przypadku gdy reklamacja nie została pozytywnie rozpatrzona przez przedsiębiorstwo energetyczne i odbiorca wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, przedsiębiorstwo jest obowiązane kontynuować dostarczanie energii do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 • REKLAMACJA W SPRAWIE NIEDOTRZYMANIA STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI I PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGII

 Standardy jakościowe obsługi odbiorców określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego .

 Zgodnie z § 42 ww. rozporządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców:

 • przyjmuje od odbiorców, przez całą dobę, zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci;
 • bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci;
 • udziela odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;
 • powiadamia odbiorców, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie:
 • ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 • indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikowania się - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
 • informuje na piśmie, z co najmniej:

tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią,

rocznym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci,

3-letnim wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci.

 • odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci,
 • nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad i rozliczeń oraz aktualnych taryf;
 • rozpatruje wnioski i reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono innych termin;
 • na wniosek odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci;
 • na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, udziela bonifikaty w wysokości określonej w taryfie za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej, o których mowa w § 38 ust 1 i 3 tego rozporządzenia lub które określono w umowie.

 

BONIFIKATY

W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej, konsumentowi przysługuje bonifikata w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Bonifikaty przysługują odbiorcom na ich wniosek w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje wniosek odbiorcy o bonifikatę w terminie 30 dni, licząc od dnia jego złożenia 

(§ 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną)

 Jeśli umowa nie przewiduje inaczej odbiorcom przysługują m.in. bonifikaty w wysokości: 

 • za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy — w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w  komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 • za nieuzasadnioną zwłokę w  usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci — w  wysokości 1/15 ww. wynagrodzenia;
 • za odmowę udzielenia odbiorcom, na ich żądanie, informacji o  przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci — w wysokości 1/50 ww. wynagrodzenia;
 • za niepowiadomienie, co najmniej z  pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych albo w inny sposób przyjęty na danym terenie, odbiorców zasilanych z  sieci o  napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV — w wysokości 1/50 ww. wynagrodzenia;
 • za nieudzielenie, na żądanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf — w wysokości 1/50 ww. wynagrodzenia;
 • za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i  udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki — w wysokości 1/250 ww. wynagrodzenia;
 • za przedłużenie czternastodniowego terminu sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub czternastodniowego terminu laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, za każdy dzień zwłoki — w wysokości 1/250 ww. wynagrodzenia;
 • za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo-rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy złożony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego — w wysokości 1/15 ww. wynagrodzenia.

 

PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII

(§ 40 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego)

 RODZAJE PRZERW

 • planowane — wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej
 • nieplanowane — spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej

 DOPUSZCZALNY CZAS TRWANIA PRZERWY

W przypadku jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

 • przerwy planowanej 16 godzin,
 • przerwy nieplanowanej 24 godzin.

Przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:

 • przerw planowanych 35 godzin,
 • przerw nieplanowanych 48 godzin.

 BONIFIKATA ZA PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

(§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną)

Bonifikata przysługuje za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu. Ilość niedostarczonej energii określa się zgodnie z zapisami rozporządzenia (§ 41 pkt 2 ww. rozporządzenia).

 ODSZKODOWANIE

Poza bonifikatami za ograniczenia w dostawie prądu można zwracać się do operatora przesyłowego o wypłatę odszkodowania.

(art. 11 e ustawy Prawo energetyczne)

Odszkodowanie przysługuje w sytuacji, gdy w związku z ww. sytuacjami odbiorca poniósł szkodę np. w postaci kosztów wynajęcia generatora, wszelkich wydatków poniesionych wskutek niedostarczenia energii elektrycznej.

 Przedsiębiorstwo energetyczne odpowiada za szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

(art. 435 ust. 1 k.c.prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności").

Powyższe oznacza, że konsument musi wykazać poniesioną konkretną szkodę z winy lub niestaranności przedsiębiorstwa oraz określić jej wysokość w nieprzekraczalnym terminie 180 dni od dnia zniesienia ograniczeń.

Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez użytkownika w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy ruchomej lub uszkodzeniem albo zniszczeniem nieruchomości. W stosunku do odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest ograniczona do wysokości 5.000 złotych.

Na wysokość odszkodowania wpływa również liczba poszkodowanych osób. Jeśli łączna wartość zgłoszonych szkód przekroczy określony limit, to odszkodowania zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

 

 • REKLAMACJA WSKAZAŃ UKŁADU POMIAROWO – ROZLICZENIOWEGO

(art. 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego)

 W przypadku zastrzeżeń co do nieprawidłowej pracy urządzenia pomiarowego konsument ma prawo zażądać od przedsiębiorstwa energetycznego:

 1. sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest dokonań czynności w ww. zakresie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia,
 2. laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania

W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Koszty ekspertyzy pokrywa odbiorca, chyba że nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego zostaną potwierdzone.

W przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii elektrycznej, a także po zakończeniu jej dostarczania przedsiębiorstwo energetyczne wydaje odbiorcy dokument zawierający dane identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazań licznika w chwili demontażu.

 

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

(art. 6c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne)

Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Termin ten dotyczy zastrzeżeń co do rozliczeń, nie dotyczy sprawdzenia niedotrzymania parametrów jakościowych energii.

Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji konsumenta, istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie do Koordynatora do spraw negocjacji, prowadzącego postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi (art.  31a ustawy Prawo energetyczne).

Wniosek o rozwiązanie sporu nie wstrzymuje dostarczania energii do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora.

 

PRZEDPŁATOWY UKŁAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY

(art.  6a ustawy Prawo energetyczne)

Rozwiązanie takie polega na dostarczeniu energii elektrycznej po uprzednim uiszczeniu przez konsumenta należności za konkretną ilość energii za pomocą liczników przedpłatowych typu pre-paid.

           INSTALACJA UKŁADU Z INICJATYWY PRZEDSIĘBIORCY ENERGETYCZNEGO

Przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną ciepło, jeżeli odbiorca: 

 • co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca;
 • nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczane energia elektryczna;
 • użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

         INSTALACJA UKŁADU NA WNIOSEK KONSUMENTA WRAŻLIWEGO

Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest również do zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku złożenia wniosku w tym zakresie przez „odbiorcę wrażliwego”, tj.  osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektryczne (art.  1 ust. 13c ustawy Prawo energetyczne)

Przedsiębiorstwo to jest zobowiązane zainstalować taki układ, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku (art.  6f ustawy Prawo energetyczne)

 

KOSZTY zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi przedsiębiorstwo energetyczne.

 

 SPRZEDAŻ REZERWOWA

 W umowie winno zostać wskazane przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, które stanie się sprzedawcą w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę wybranego przez konsumenta.

Rozwiązanie takie stanowi zabezpieczenie przed np. likwidacją, upadłością sprzedawcy. Wówczas dystrybutor zawiera ze sprzedawcą rezerwowym w imieniu i na rzecz konsumenta umowę, na podstawie której będzie realizowana sprzedaż.

 Sprzedaż rezerwowa trwa maksymalnie 2 miesiące. W tym czasie odbiorca zobowiązany jest do dokonania wyboru nowego sprzedawcy. Szczegółowa procedura wyboru nowego sprzedawcy bądź wyboru sprzedawcy z urzędu (art.  5a ustawy Prawo energetyczne) winna zostać umieszczona na stronie internetowej dystrybutora np.:

http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/zmiana-sprzedawcy/Strony/sprzedawca-rezerwowy.aspx

 

DODATEK ENERGETYCZNY (art.  5c – 5f ustawy Prawo energetyczne)

 WYSOKOŚĆ

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

 WNIOSEK

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 TERMINY WYPŁATY

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 PODMIOT ZOBOWIĄZANY

Dodatek energetyczny wypłacają gminy.

 

CZYNNOŚCI KONTROLNE PODEJMOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE (art.  6 ustawy Prawo energetyczne)

 ZAKRES KONTROLI:

 • legalności pobierania paliw lub energii,
 • układów pomiarowo - rozliczeniowych,
 • dotrzymania zawartych umów,
 • prawidłowość rozliczeń.

 KONTROLUJĄCY MAJĄ PRAWO:

 • wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie jest przeprowadzana kontrola, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej;
 • przeprowadzać, w ramach kontroli, niezbędne przeglądy urządzeń będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego, wykonywać prace związane z ich eksploatacją lub naprawą oraz przeprowadzać ich badania i pomiary;
 • zbierać i zabezpieczać dowody dotyczące nielegalnego pobierania paliw lub energii, a także naruszania przez odbiorcę warunków używania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz warunków umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 Przebieg przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

 

 PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Ustawa Prawo energetyczne nie określa terminów przedawnienia roszczeń wynikających z katalogu umów o dostarczanie energii elektrycznej, tj. z: umowy sprzedaży energii, umowy o świadczenie usług dystrybucji i umowy kompleksowej.

Przeważająca interpretacja obowiązujących przepisów pozwala na stwierdzenie, iż:

 • do roszczeń o zapłatę należności z tytułu sprzedaży energii stosujemy 2 letni okres przedawnienia

(art. 554 w zw. z art. 555 k.c., jako przepis szczególny, o którym mowa w art. 118 k.c.)

 • do roszczeń obejmujących opłaty związane z dystrybucją zastosowanie znajduje natomiast termin ogólny przewidziany dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynoszący 3 lata (art. 118 k.c.).
 • do roszczeń wynikających z umowy kompleksowej - 3 lata (art. 118 k.c.)

(tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 grudnia 2012 r., sygn. VI ACa 479/2012).

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia (art. 120 § 1 zd. 1 k.c.), tj. wraz z upływem terminu płatności określonego w umowie, z reguły terminu wskazanego na fakturze wystawianej przez przedsiębiorstwo energetyczne.

 

 

Katarzyna Szostak - Zjawiony

Miejski Rzecznik Konsumentów

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.