12 kwietnia 2024 11:06

Kredyt konsumencki - przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

 • umowę pożyczki;
 • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
 • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
 • umowę o kredyt odnawialny.

 

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

 

Obowiązki informacyjne instytucji finansowej przed zawarciem umowy

Przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przekazać konsumentowi, na trwałym nośniku formularz informacyjny zawierający następujące informacje dotyczące kredytu konsumenckiego:

 • (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego,
 • rodzaj kredytu,
 • czas obowiązywania umowy,
 • stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany, wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania, a jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy, 
 • całkowitą kwotę kredytu,
 • terminy i sposób wypłaty kredytu,
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta,
 • zasady i terminy spłaty kredytu, a w odpowiednich przypadkach kolejność zaliczania rat na poczet należności,
 • informację dotyczącą obowiązku zawarcia umowy dodatkowej, zwłaszcza umowy ubezpieczenia,
 • w odpowiednich przypadkach informację o innych kosztach, w szczególności odsetkach, opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie,
 • informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią,
 • informację o stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu,
 • informację o skutkach braku płatności,
  w odpowiednich przypadkach informację o wymaganych zabezpieczeniach kredytu,
 • informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy,
 • informację o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem,
 • informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za spłatę kredytu przed terminem oraz zasady jej ustalania,
 • informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnej informacji na temat wyników przeprowadzonej weryfikacji w celu oceny zdolności kredytowej,
 • informację o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnego projektu umowy,
 • w odpowiednich przypadkach informację o terminie, w którym kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest związany informacjami, które przekazał konsumentowi,
   opis i cenę towaru lub usługi w przypadku umów o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności.

 

Podstawa prawna: art. 11 - 15 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

 

Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. I nstytucja finansowa ma obowiązek wręczyć konsumentowi wzór oświadczenia o odstąpieniu przy zawarciu umowy.

Brak w umowie pouczenia o możliwości odstąpienia umożliwia konsumentowi skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Jeżeli umowa nie zawierała wszystkich elementów wymaganych ustawowo (formularz informacyjny), konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania brakujących informacji.

Podstawa prawna: art. 53 - 56 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.