PODSTAWA PRAWNA

DEFINICJA

USŁUGA TURYSTYCZNA to usługa przewodnicka, hotelarska lub każda inna świadczona turystom lub odwiedzającym.

Usługi turystyczne kupowane są często w pakiecie np. gdy konsument nabywa wycieczkę w biurze podróży – korzysta z usług kilku przedsiębiorców tj. przelot lub dojazd, nocleg w hotelu, posiłki w restauracji. Co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu składają się na definicję IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Organizator turystyki lub pośrednik, składając ofertę imprezy turystycznej, powinien udostępnić w formie pisemnej konsumentowi broszury, foldery, katalogi (stanowiące element późniejszej umowy), w których poinformuje w sposób dokładny i zrozumiały o:

 • cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposobie jej ustalenia;
 • miejscu pobytu lub trasie imprezy;
 • rodzaju, klasie, kategorii lub charakterystyce środka transportu;
 • położeniu, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;
 • ilości i rodzajów posiłków;
 • programie zwiedzania i atrakcjach turystycznych;
 • kwocie lub procentowym udziale zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz terminie zapłaty całej ceny;
 • terminie powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
 • podstawie prawnej umowy i konsekwencjach prawnych wynikających z umowy;
 • ogólnych informacjach o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

FORMA ZAWARCIA UMOWY 

Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej. Konsument uprawniony jest do otrzymania jednego egzemplarza umowy. (art.  14 Ustawy o usługach turystycznych) 

Umowa powinna określać: 

 • organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby organizatora oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała; 
 • miejsce pobytu lub trasę wycieczki; 
 • czas trwania imprezy turystycznej; 
 • program imprezy turystycznej obejmujący 
  • rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług,
  • rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, 
  • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii, 
  • ilość i rodzaj posiłków, 
  • program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej; 
 • cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie;
 


 • sposób zapłaty;
 • rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela; 
Dodatkowo organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest m.in. obowiązany podać klientowi, przed zawarciem umowy informację o:

 


 • termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; • termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków przez inną osobę spełniającą warunki udziału w imprezie;

 • sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji;
 • wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę;
 • podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.


PROCEDURA REKLAMACYJNA

Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy rozpatruje organizator imprezy turystycznej.

W przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy w trakcie imprezy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz organizatora.

W przypadku niewykonania przez organizatora przewidzianych w umowie usług, jest obowiązany wykonać odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość zastępczego świadczenia jest niższa, klient może domagać się obniżenia ceny imprezy.

Niezależnie od zawiadomienia, klient może w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy złożyć reklamację pisemną z opisem uchybień oraz sprecyzowanym żądaniem.


TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Organizator ma obowiązek ustosunkować się na piśmie do reklamacji  w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, lub jeżeli została złożona w trakcie trwania imprezy turystycznej to w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej.

Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.


ZMIANA WARUNKÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator zmuszony jest, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy lub odwołać imprezę, konsument ma prawo:

 • zgodzić się na zaproponowaną zmianę lub
 • zgodzić się na uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że wyrazi wole na uczestnictwo w imprezie o niższym standardzie ze zwrotem różnicy poniesionych kosztów lub
 • odstąpić od umowy i żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×